Wetsvoorstel ingediend om tijdelijk niet-fysieke AVA's beursfondsen mogelijk te maken

Op 3 april 2020 heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel voor spoedwetgeving ten behoeve van onder meer de jaarlijkse AVA's bij beursfondsen. 

Kern daarvan is dat zulke vergaderingen tijdelijk niet fysiek hoeven te worden gehouden. De VEUO heeft zeer aangedrongen op deze spoedwetgeving en daarover intensief overleg gevoerd met andere organisaties om consensus te bereiken over de uitgangspunten ervan.   

Het wetsvoorstel zelf is nog niet publiek. Zie voor het relevante persbericht van het ministerie hieronder "lees meer" waarin het voorstel kort wordt uiteengezet.

Verder verloop: Het voorstel is voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Vervolgens zal het advies met het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend, waarna het nog naar de Eerste Kamer moet. Over het verdere tijdpad is momenteel nog geen duidelijkheid.

Het persbericht vermeldt onder meer het volgende:

"Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering […] verlengen."