Drietal moties inzake diversiteit aangenomen in de Tweede Kamer

Op 3 december 2019 heeft de Tweede Kamer een drietal moties aangenomen met het verzoek aan de regering om maatregelen te nemen met het oog op het bevorderen van diversiteit in het bedrijfsleven.

Deze moties kwamen mede tot stand in reactie op het in september 2019 verschenen advies van de SER genaamd 'Diversiteit in de top, tijd voor versnelling'

Het is nu wachten op een reactie van de regering die naar verwachting met een concept wetsvoorstel zal komen. Dit mede gelet op het feit dat de bestaande 30%-streefcijferregeling (artikel 2:166 BW) per 1 januari 2020 automatisch is komen te vervallen. Voor de precieze inhoud en vormgeving van de nieuwe regeling moet het wetsvoorstel evenwel worden afgewacht. Deze zal vervolgens de reguliere wetgevingsprocedure in de Tweede en Eerste Kamer moeten doorlopen. 

Een korte weergave van de inhoud van deze moties kunt u hieronder via "lees meer" raadplegen.

  • De motie van de Kamerleden Verhoeven (D66) en Geluk-Poortvliet (CDA) met het verzoek aan de regering de maatregelen uit het SER-advies – om het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven te vergroten - integraal over te nemen.
  • De motie van de Kamerleden Van Dijk (SP) en Van Weyenberg (D66) met het verzoek aan de regering om een plan van aanpak te maken voor gelijke kansen voor vrouwen met aandacht voor onderwerpen zoals een integraal stelsel van werk en zorgvoorzieningen, een toereikend ouderschapsverlof, goede kindvoorzieningen etc.
  • De motie van het Kamerlid Kuzu (DENK) met het verzoek aan de regering de SER aanbevelingen – om de vertegenwoordiging van vrouwen en Nederlanders met een migratieachtergrond in de top te vergroten – integraal over te nemen.