Implementatiewet herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn
in werking getreden

Op 1 december 2019 is de implementatiewet inzake de herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn in werking getreden. 

Deze wet adresseert onder meer onderwerpen zoals de beloning van bestuurders en commissarissen, related party transactions, aandeelhoudersidentificatie et cetera.

De wet is in werking getreden, echter wel met uitzondering van een select aantal bepalingen die pas op 3 september 2020 van kracht zullen worden. Blijkens het inwerkingtredingsbesluit betreft dat de bepalingen die zien op de identificatie van aandeelhouders, de doorgifte van informatie en de facilitering van de uitoefening van aandeelhoudersrechten. 

In de toelichting bij het inwerkingtredingsbesluit wordt ook enige nadere duiding geboden bij de invulling van het vereiste dat er over boekjaar 2019 reeds voor het eerst een bezoldigingsverslag moet worden opgesteld welke in 2020 moet worden voorgelegd aan de algemene vergadering.