SER publiceert advies inzake diversiteit top van het Nederlandse bedrijfsleven

Op 20 september jl. is het SER-advies 'Diversiteit in de top, tijd voor versnelling' gepubliceerd. 

In dit rapport wordt o.m. geconstateerd dat er nog steeds te weinig vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het Nederlandse bedrijfsleven zijn. Het aantal groeit wel, maar het gaat te langzaam. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met steviger maatregelen.

Met het oog op genderdiversiteit wordt onder meer gesuggereerd:
(i) Een 30% m/v 'ingroei-quotum' te introduceren voor de raden van commissarissen van beursondernemingen;
(ii) Een verplichting voor +/- 5000 grote bedrijven om zelf ambitieuze streefcijfers voor RvB, RvC en senior management op te stellen.

Zie "lees meer" voor de hoofdlijnen inzake de analyses en voorstellen met het oog op genderdiversiteit en culturele diversiteit.

Genderdiversiteit
Om genderdiversiteit te bevorderen worden er ook al twee concrete maatregelen voorgesteld:
(i) Invoering van een 30% m/v 'ingroei-quotum' voor de raden van commissarissen van beursondernemingen. Met als sanctie dat wanneer de m/v-verdeling met een nieuwe benoeming niet evenwichtiger wordt, dat die benoeming dan nietig wordt verklaard en de vacature openblijft; en
(ii) Verplichting voor +/- 5000 grote bedrijven (incl. voormelde beursondernemingen) om zelf op maat gemaakte en ambitieuze streefcijfers voor het bestuur, de RvC en subtop (senior management) op te stellen.

Culturele diversiteit
Naast genderdiversiteit wordt er in het rapport uitgebreid gerapporteerd over culturele diversiteit. Daarbij lijken er (nog) geen concrete maatregelen te worden geformuleerd, maar wordt er met name een uitvoerige verkenning geboden van de verschillende beleidsopties, maatregelen en denkrichtingen die in dat kader een rol (kunnen of moeten) spelen.