Werkprogramma
Monitoring Commissie
Corporate Governance Code 2019

Op 14 juni 2019 heeft de nieuwe Monitoring Commissie onder voorzitterschap van mevrouw mr. P.F.M. (Pauline) van der Meer Mohr haar werkprogramma gepubliceerd, welke hier kan worden geraadpleegd. Hierin schetst de Commissie haar taken en geeft zij aan hoe zij daar invulling aan gaat geven. Een korte uiteenzetting van de meest in het oog springende onderwerpen kunt u hieronder via "lees meer" raadplegen.

De voornaamste onderwerpen die aan bod komen:

Monitoring naleving Code

  • Het onderzoek ziet op boekjaar 2018; het monitoringrapport wordt eind 2019 verwacht.
  • Het nalevingsonderzoek bevat verdiepende vragen over nieuwe Code thema's zoals lange termijn waardecreatie, cultuur en gedrag, ontwikkeling technologieën etc.
Internationale ontwikkelingen

In het monitoringrapport zal ook een overzicht worden gegeven van relevante internationale ontwikkelingen. De Commissie zal daarbij de betekenis van deze ontwikkelingen voor de Code bezien.

Leemtes en onduidelijkheden
  • De Commissie wil in een later stadium – op aanbeveling van de vorige Commissie Van Manen – het thema "de rol van aandeelhouders" adresseren. Eerst wordt de implementatie van de herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn afgewacht, alsmede de impact van de herziene Stewardship Code van Eumedion.
  • Als bevindingen van de Commissie leiden tot de constatering dat aanscherping of wijziging van de Code nodig is, geeft de Commissie aan terughoudend te zullen zijn in het vaststellen dat een aanpassing van de Code nodig is. Volgens de Commissie zal guidance een goede eerste stap zijn om vennootschappen te helpen bij het optimaal naleven van de Code.