Wetsvoorstel inzake herziene EU Aandeelhoudersrichtlijn aangenomen in Tweede Kamer

Op 2 april 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene Aandeelhoudersrichtlijn aangenomen, tezamen met een vijftal amendementen. De onderliggende EU Richtlijn zal 10 juni 2019 van kracht worden, maar de inwerkingtreding van deze implementatiewet is eerst nog afhankelijk van de behandeling in en goedkeuring door de Eerste Kamer.

Deze wetgeving bevat voor beursfondsen relevante thema's zoals 'related party transactions', beloning RvC/RvB, identificatie van aandeelhouders etc.

In "lees meer" treft u een samenvatting aan van de vijf aangenomen amendementen.

De amendementen die zijn aangenomen, brengen de nodige wijzigingen met zich mee voor de regelingen inzake beloningen:

  • Commissarissen die op aanbeveling van de OR zijn benoemd in een structuurvennootschap zullen "automatisch" deel moeten gaan uitmaken van de remuneratiecommissie.
  • Kleine en middelgrote beursfondsen zullen het bezoldigingsverslag, net zoals grote beursfondsen, ter adviserende stemming moeten voorleggen aan de algemene vergadering.
  • Het bezoldigingsbeleid moet meer "stakeholder-georiënteerd" worden gemaakt; met een toelichting op de wijze waarop rekening is gehouden met (i) de identiteit, missie en waarden van de vennootschap, (ii) de interne bezoldigingsverhoudingen en (iii) het maatschappelijk draagvlak. In het bezoldigingsverslag moet worden aangegeven op welke wijze daarmee rekening is gehouden.
  • Een besluit tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid vereist een meerderheid van ten minste 3/4e van de uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders, tenzij in de statuten een kleinere meerderheid is voorgeschreven.
  • De OR krijgt een wettelijk adviesrecht over het voorstel van het bezoldigingsbeleid dat ten minste iedere vier jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.                                                                                                                                                  

De meest recente versie van het wetsvoorstel, waarin die amendementen ook zijn verwerkt, kunt u hier raadplegen.