RJ guidance voor het RvC verslag - VEUO inbreng

In december 2018 heeft de RJ (Raad voor de Jaarverslaggeving) een herziene RJ-uiting gepubliceerd inzake het RvC verslag. De RJ uiting is van kracht voor boekjaren aangevangen op of na 1 januari 2018. De RJ heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving van bedrijven te bevorderen. Daartoe publiceren zij allerlei Richtlijnen en zgn. RJ-uitingen waarin guidance wordt gegeven bij de diverse verslaggevingsvoorschriften.

In een eerder stadium heeft de VEUO commentaar geleverd op een eerder concept van deze guidance, omdat die geen recht deed aan de principes zoals die gelden volgens de Code en wetgeving.

Een en ander heeft geleid tot een aanzienlijk aantal wijzigingen in de finale versie van de RJ-Uiting. Die komen in grote mate tegemoet aan de door de VEUO aangevoerde bezwaren.

Voor nadere informatie zie "lees meer".

In de finale versie van de RJ uiting is naar aanleiding van het VEUO commentaar o.m. het volgende verwerkt:

  • Er is nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht dat de invulling die de RJ geeft aan de verschillende bepalingen in de Code bedoeld is als een handreiking. Die invulling is niet limitatief en betreft ook geen verplichting. De richtlijnen bevatten geen nieuwe regels of aanvullende voorschriften en vennootschappen zijn dan ook niet verplicht om aan te geven en uit te leggen waarom de RJ uiting niet is gevolgd. In lijn daarmee is de formulering van de verschillende suggesties die in de RJ uiting worden gedaan minder stellig vorm gegeven.
  • Een aantal eerder voorgestelde vereisten, die zowel systematisch als praktisch geen goede grond hadden, zijn geschrapt. Bijv. het eerder voorgestelde vereiste dat jaarlijks bevestigd zou moeten worden dat aan de limiteringsregeling voor commissarissen wordt voldaan, of dat er een beschrijving zou moeten worden gegeven van de wijze waarop geborgd wordt dat niet onafhankelijke commissarissen geen deelbelang behartigen etc.