Wetsvoorstel implementatie herziene Aandeelhoudersrichtlijn

Op 10 juni 2019 moet de herziene Aandeelhoudersrichtlijn zijn omgezet in nationale regelgeving. Deze Richtlijn bevat voor beursfondsen relevante thema's zoals 'related party transactions', beloning RvC/RvB, identificatie van aandeelhouders etc.

Om voor Nederland ook in die implementatie te kunnen voorzien, is in oktober 2018 het bijbehorende wetsvoorstel, met de Memorie van Toelichting, gepubliceerd. Uit deze documentatie volgt in beginsel de wijze waarop men de regelgeving in Nederland wenst te implementeren. Dit wetsvoorstel zal nu achtereenvolgens in de Tweede Kamer, en Eerste Kamer moeten worden behandeld.

In een eerder stadium heeft de VEUO al op een consultatie over deze regelgeving gereageerd.
Zie daartoe ook het onderdeel "Consultatie implementatie herziene Aandeelhoudersrichtlijn" onder tabblad "ACTUEEL" op deze website. 

Voor nadere informatie  zie "lees meer".

Het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn, tezamen met de Memorie van Toelichting bepaalt o.m.:

  • Ten minste iedere 4 jaar vaststelling bezoldigingsbeleid door de AVA;
  • Jaarlijkse agendering bezoldigingsverslag ter AVA (afhankelijk van "grootte" van de onderneming, ter adviserende stemming of ter bespreking);
  • Geen afzonderlijk overgangsrecht, maar wel aanwijzingen in de Memorie van Toelichting.
  • Regelingen inzake bezoldigingsbeleid en –verslag bestuurders, grotendeels van overeenkomstige toepassing op commissarissen;
  • Nieuwe regeling inzake 'related party transactions', oftewel 'materiële transacties', die onder bepaalde omstandigheden goedkeuring van de RvC en/of openbaarmaking vereisen;
  • Toevoeging van een aantal nieuwe elementen in de bestaande identificatieregeling als opgenomen in de Wet giraal effectenverkeer;
  • Regelingen inzake betrokkenheid van institutionele beleggers en asset managers;
  • Meer transparantie van stemadviseurs/volmachtadviseurs;
  • Et cetera.