Consultatie implementatie herziene Aandeelhoudersrichtlijn

Op 10 juni 2019 moet de herziene Aandeelhoudersrichtlijn zijn omgezet in nationale regelgeving. Deze Richtlijn bevat voor beursfondsen relevante thema's zoals o.m.
'related party transactions', beloning RvC/RvB, identificatie van aandeelhouders etc.
Bij verschillende onderwerpen hebben lidstaten de keuze daar zelf een nadere invulling aan te geven.
Voor de invulling van de Nederlandse regelgeving hebben het Ministerie van Financiën en J&V een consultatievoorstel gepubliceerd. De VEUO heeft daarop gereageerd.
De opstellers van het Voorontwerp zijn dicht bij de tekst van de Richtlijn gebleven. Er worden geen aanvullende voorschriften opgenomen en er is dus geen sprake van zogenaamde"gold-plating" van Europese regels. De VEUO juicht die benadering van harte toe.
Lees hier de reactie van de VEUO.

Voor nadere informatie zie "lees meer".

Het Voorontwerp ter implementatie van de richtlijn (en de bijbehorende Memorie van Toelichting) bepaalt o.m.:

  • Ten minste iedere 4 jaar vaststelling bezoldigingsbeleid door de AVA;
  • Jaarlijkse agendering bezoldigingsverslag ter AVA (afhankelijk van "grootte" van de onderneming, ter raadgevende stemming of ter bespreking);
  • Regelingen inzake bezoldigingsbeleid en –verslag bestuurders, grotendeels van overeenkomstige toepassing op commissarissen;
  • Nieuwe regeling inzake 'related party transactions', die onder bepaalde omstandigheden goedkeuring van de RvC en/of openbaarmaking vereisen;
  • Toevoeging van een aantal nieuwe elementen in de bestaande identificatieregeling als opgenomen in de Wet giraal effectenverkeer;
  • Regelingen inzake betrokkenheid van institutionele beleggers en asset managers;
  • Meer transparantie van stemadviesbureaus;
  • Et cetera.

Vervolg: eerst moet de consultatie worden afgewacht, waarna het wetsvoorstel vervolgens zal worden behandeld in de Tweede Kamer, en aansluitend de Eerste Kamer.