Monitoring Commissie publiceert Slotdocument

Monitoring Commissie publiceert
Slotdocument

Op 29 januari j.l. heeft de (voormalige) Monitoring Commissie Van Manen haar Slotdocument gepresenteerd.

In dit Slotdocument doet de Commissie verslag van de volgende onderwerpen:
1. Terugblik op de werkzaamheden van de
    Commissie Van Manen over de afgelopen jaren.
2. O.b.v. enquête uitslagen wordt een eerste
    inzage geboden in de wijze waarop
    ondernemingen hebben geanticipeerd op
    inwerkingtreding van de herziene Code
    (2016 Code).
3. Reflectie op actuele corporate governance
    vraagstukken die volgens de Commissie nadere
    aandacht verdienen in de toekomst
    (o.m. omtrent aandeelhouders, overnames
    en beschermingsmaatregelen).
    Dit omvat mede een onderzoek van de EUR
    naar de lange termijn betrokkenheid van
    aandeelhouders bij Nederlandse
    beursvennootschappen.
4. Monitoring van de naleving van de Code in het
    boekjaar 2016 (lees: rapportage conform de
    oude 2008 Code). 
 
Engelse versies van de rapporten kunt u hier raadplegen.