Evaluatierapport Wet bestuur en toezicht

De Wet Bestuur en toezicht, die op 1 januari 2013 in werking trad, is recentelijk geëvalueerd. Het evaluatieonderzoek spitst zich toe op de volgende drie onderwerpen:

1.  Het monistische bestuursmodel
     (de one tier board);
2.  Limitering toezichthoudende functies
     bestuurders, commissarissen en
     niet-uitvoerende bestuurders;
3.  30%-streefcijfer voor vrouwen in RvB en RvC.

Het betreffende (621 pagina's tellende) rapport kan hier worden geraadpleegd. Daarnaast is er een (29 pagina's tellende) samenvatting beschikbaar, die hier kan worden geraadpleegd.

Het evaluatierapport bevat aanbevelingen voor de wetgever. De Minister voor Rechtsbescherming heeft aangekondigd dat de resultaten van het onderzoek betrokken zullen worden bij (i) de nota n.a.v. het verslag van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen en (ii) de voortgangsbrief van de Minister van OCW over de gelijke kansen van vrouwen op leidinggevende posities. Er wordt naar gestreefd deze stukken begin 2018 aan de Tweede Kamer te sturen.