Verbreding accountantstoets corporate governance verklaring

Op 7 september 2017 is de herziene Code wettelijk verankerd via het gewijzigde "Besluit inhoud bestuursverslag". In dit besluit is ook een aanscherping opgenomen van eerdere regelgeving. Bepaald is dat de accountant een verenigbaarheidstoets moet uitvoeren, waar hij/zij eerder enkel een aanwezigheidstoets hoefde toe te passen (zie ook de toelichting op blz. 5 e.v. van het Staatsblad). Dit heeft tot gevolg dat de accountant alle onderdelen van de corporate governance verklaring kan toetsen op dezelfde wijze als het bestuursverslag waarvan die verklaring deel uitmaakt. De VEUO heeft daarover eerder reeds positie ingenomen en de nodige bezwaren geuit tegen deze verruiming. In een reactie daarop heeft de Monitoring Commissie aangegeven begrip te hebben voor de door de VEUO geuite zorgen.

In een eerder stadium heeft de VEUO middels een brief aan de Ministeries van Justitie en EZ en de Monitoring Commissie – deze zorgen geuit voor wat betreft de verruiming en met name ook de mogelijke invulling van deze toets door de accountant. De VEUO is van mening dat er geen actieve onderzoeksplicht van de accountant moet worden gelezen in de verenigbaarheidstoets. Dit zou enkel extra werk opleveren voor de accountant en de onderneming en maar weinig bruikbare inhoudelijke informatie met zich meebrengen. Gelet op de aard van de corporate governance verklaring (waarin 'uitleg' centraal staat die niet inherent samenhangt met de jaarrekening) meent de VEUO dat dit voor de accountant geen uitgebreide extra toets aan de integrale jaarrekening (met alle kosten en doorlooptijd gevolgen van dien) meebrengt. 

Als vermeld heeft de Monitoring Commissie aangegeven de zorgen van de VEUO te begrijpen, maar ook van mening te zijn dat een verenigbaarheidstoets niet direct hoeft te leiden tot een onwenselijke situatie. De verenigbaarheidstoets is slechts een kleine stap verder dan de aanwezigheidstoets, sluit aan bij de praktijk en past goed bij het uitgangspunt dat de accountant zegt wat hij ziet. Een en ander is echter wel afhankelijk van de uitwerking van de toets in de praktijk. Accountants dienen op een praktische wijze invulling te geven aan de toets. De Commissie heeft dit ook onder de aandacht gebracht bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants) met als doel accountants te bewegen tot het hanteren van een praktische benadering.