Europese Commissie stelt guidelines vast m.b.t. niet-financiële rapportage

Op 24 maart 2017 trad het besluit Bekendmaking niet-financiële informatie in werking. Dit besluit vormt de uitvoering van de Richtlijn m.b.t. de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit (2014/95/EU).

In lijn daarmee heeft de Europese Commissie op 26 juni 2017 aangekondigd "guidelines" met betrekking tot deze niet-financiële rapportage te hebben vastgesteld. Deze guidelines zijn vrijblijvend, maar kunnen dus wel de nodige guidance bieden voor de praktijk. Voor een nadere toelichting zie het persbericht en de bijbehorende Q&A.

Op grond van deze regeling moeten grote ondernemingen rapporteren over onderwerpen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij draait het om thema's zoals milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Bedoeling is dat die niet-financiële verklaring wordt opgenomen in het bestuursverslag voor boekjaren aangevangen op of na 1 januari 2017. In samenhang daarmee verscheen ook het besluit Bekendmaking diversiteitsbeleid, op basis waarvan een toelichting moet worden gegeven op het diversiteitsbeleid. 

Op nationaal niveau is er weinig nadere duiding aan deze regelingen gegeven. Voor aanknopingspunten kan het beste de nota van toelichting bij de betreffende besluiten worden geraadpleegd (blz. 4 e.v.). De Minister laat het aan ondernemingen zelf om een nadere invulling aan de niet-financiële informatieverschaffing te geven. Wel wordt er gerefereerd aan een aantal kaderregelingen (zoals bijvoorbeeld die van de OESO en van de International Integrated Reporting Council (IIRC) waar inspiratie uit zou kunnen worden geput. 

De betreffende guidelines kunnen hier worden geraadpleegd.