Wettelijke bedenktermijn voor ondernemingen. Visie van de VEUO

Er is een breed publiek debat gaande inzake de werking en effectiviteit van 'beschermingsmaatregelen' in de Nederlandse context. In dat kader hebben de voorzitter en algemeen secretaris van de VEUO een aantal overwegingen op een rijtje gezet in een artikel dat in het FD is gepubliceerd. Daarin wordt aangeknoopt bij de recent vernieuwde corporate governance code en de daarin vervatte kernbeginselen van verantwoord langetermijn ondernemen, duurzaamheid en de belangen van alle stakeholders. De waarborging daarvan, ook in een overnamesituatie, kan meebrengen dat ondernemingen en hun bestuurders en commissarissen, desgewenst, juridisch de rust en de ruimte kunnen krijgen om die te blijven waarmaken. De FD bijdrage kunt u hier raadplegen. Hieronder via "lees meer" treft u wat nadere achtergrondinformatie aan.

Relevant is ook de brief van Minister Kamp aan de Kamer van 20 mei jl. In deze brief wordt toegelicht op welke manier het kabinet deze ontwikkelingen beschouwt en welke vier acties beoogd worden. Daarin worden verschillende maatregelen gesuggereerd. Het kabinet neigt tot het creëren van een wettelijke bedenktijd van een jaar, omdat dit naast (vijandige) overnames ook ziet op aandeelhoudersactivisme en de mogelijkheid biedt om breder inzetbaar te zijn dan alleen bij beursgenoteerde ondernemingen. In samenhang daarmee is er op 1 juni een hoorzitting in de Kamer geweest met experts en betrokkenen, waarbij de VEUO ook vertegenwoordigd was. In aansluiting daarop vond op 28 juni een kamerdebat plaats, waarvan het verslag hier kan worden geraadpleegd. Op 6 juli is er over de daarbij behorende moties gestemd, welke u hier kunt raadplegen.