Welkom

Welkom op de website van de VEUO, de vereniging van en voor beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.

Hier vindt u informatie over wie wij zijn, wat wij doen en waar wij voor staan. Daarnaast leest u hier over recente ontwikkelingen met name gerelateerd aan de corporate governance van Nederlandse beursondernemingen.

Hebt u na het bezoeken van de website nog vragen, neemt u dan vooral contact met ons op
via secretariaat@veuo.nl of T: 020-577 1010.

FAQ
A. Achtergronden & ontstaansgeschiedenis

1. Wanneer is de VEUO opgericht en door wie?
De VEUO werd in 1988 opgericht als overlegorgaan voor het beursgenoteerde bedrijfsleven. De oprichting vond plaats nadat de toenmalige Vereniging voor de Effectenhandel had aangekondigd het regime voor beursgenoteerde ondernemingen te zullen verscherpen. De beurs wilde het aantal beschermingsmaatregelen terugdringen en meer in het algemeen de invloed van aandeelhouders vergroten. Vlak daarvoor was een voor Nederland uniek overnamegevecht uitgebroken rondom uitgeverij Kluwer.

2. Welke rol speelt de VEUO in het debat rond corporate governance?
Midden jaren negentig voerde de VEUO overleg binnen de Commissie Peters, welke voor het eerst in Nederland de Corporate Governance structuur voor beursgenoteerde ondernemingen in kaart bracht en in oktober 1996 een discussienota uitbracht voorzien van een 40-tal aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. Na enkele bedrijfsschandalen in de Verenigde Staten vlak na de eeuwwisseling werd de discussie over goed ondernemingsbestuur nieuw leven ingeblazen. In samenwerking met VNO-NCW, NCD, VEB, Euronext en het toenmalige SCGOP, inmiddels omgedoopt tot Eumedion, nam de VEUO op uitnodiging van de ministers van Financiën en Economische Zaken in 2003 zitting in de Commissie Corporate Governance. Deze Commissie, in de volksmond meestal genoemd naar haar voorzitter Tabaksblat, publiceerde in december 2003 een aantal beginselen en best practice bepalingen voor goed ondernemingsbestuur. Vervolgens werd eind 2004 de Commissie Monitoring Corporate Goverance (Commissie Frijns) in het leven geroepen om toe te zien op de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code.

In internationaal verband nam de VEUO in 2002 samen met haar Franse zusterorganisatie ANSA het initiatief tot de oprichting van EALIC (European Association of Listed Companies), thans EuropeanIssuers, die de belangen behartigt van Europese beursgenoteerde ondernemingen in relatie tot Europese regelgevers en toezichthouders.

3. Wat zijn de doelstellingen van de VEUO?
De VEUO behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten ondernemingen in het streven naar een geordende en goed functionerende kapitaalmarkt.

Daartoe onderhoudt de VEUO contacten met (inter)nationale regelgevers, toezichthouders, beursautoriteiten, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

4. Welke belangen behartigt de VEUO?
De VEUO behartigt de belangen van haar leden, te weten aan de beurs van aan Euronext Amsterdam genoteerde ondernemingen.

5. Wie zijn de leden van de VEUO?
Ongeveer tweederde deel van de aan Euronext Amsterdam genoteerde ondernemingen is lid van de VEUO; tezamen vertegenwoordigen zij ongeveer 95% van de beurswaarde van Euronext Amsterdam (exclusief beleggingsfondsen).

6. Wie zitten er in het bestuur van de VEUO?
Het bestuur van de VEUO bestaat uit 8 personen:
Jack de Kreij (voorzitter)
Robin Hoytema van Konijnenburg (penningmeester)
Sven Dumoulin (algemeen secretaris)
Sietze Hepkema (bestuurslid)
Anja Montijn-Groenewoud (bestuurslid)
Marnix van Ginneken (bestuurslid)
Jurgen van Breukelen (bestuurslid)
Jacqueline Tammenoms Bakker (bestuurslid)

7. Hoe komt de benoeming van de bestuursleden van de VEUO tot stand? Wie bepaalt de samenstelling van het bestuur?
De benoeming van bestuursleden geschiedt door de ledenvergadering na voordracht door het bestuur of tien leden. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen en wijst uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan.

8. Hoe komt de besluitvorming binnen de VEUO tot stand?
Minstens eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd waar één of meer inhoudelijke en actuele onderwerpen aan de orde komen. Daarnaast worden extra ledenbijeenkomsten georganiseerd als de situatie daarom vraagt, zoals ingeval de voorbereiding van een reactie op de herziening van de Code. Ook worden leden met enige regelmaat geconsulteerd om hun mening over bepaalde onderwerpen te vernemen. Het bestuur van de VEUO vergadert een aantal keer per jaar.

9. Hoe kan ik lid worden van de VEUO?
Lidmaatschap van de VEUO staat open voor aan Euronext Amsterdam genoteerde effectenuitgevende instellingen. Het lidmaatschap kan telkens op de eerste van de maand ingaan. Het aanmeldingsformulier en de contributieregeling zijn te vinden onder het kopje lidmaatschap.

10. Hoe kan ik in contact komen met de VEUO?
U kunt ons bereiken via het e-mail adres secretariaat@veuo.nl of telefoonnummer 020 - 577 1010. Ons postadres is postbus 75084 1070 AB te Amsterdam ter attentie van secretariaat VEUO.

11. Waar heeft de VEUO de afgelopen jaren onder meer aan bijgedragen?

- uitvoerige reactie op consultatie re herziening Code

- bijdrage aan de Monitoring Commissie

- uitvoerige reactie inzake Nota hernieuwing ondernemingsrecht

- aanpassing van de implementatiedocumentatie inzake de Marktmisbruikverordening

- bijdragen aan diverse consultaties inzake wetgeving, waaronder onder meer de Wet bestuur en
toezicht, Wet Huis voor Klokkenluiders, ontwikkelingen re diversiteitsbeleid, NBA handreikingen
omtrent rol van de accountant, herziening Wet financieel toezicht, implementatie UBO register
et cetera

- monitoren van de kosten van het financieel toezicht

B. Beleid

12. Hoe staat de VEUO tegenover het groeiende belang van buitenlandse aandeelhouders in Nederlandse ondernemingen?
Met buitenlandse aandeelhouders is niets mis, zolang deze aandeelhouders zich bekend maken en onderhevig zijn aan de gedragsregels die ook voor Nederlandse aandeelhouders gelden. Nederlandse bedrijven nemen ook ondernemingen in het buitenland over en dienen zich dan ook te houden aan de lokale spelregels.

13. Hoe ziet de VEUO de uitbreiding van het takenpakket van de AFM?
Het is belangrijk dat er een orgaan is dat toeziet op de financiële markten. Van belang is wel dat de kosten en de omvang van het toezicht in de hand worden gehouden en dat de kwaliteit goed is. Gewaakt dient te worden voor een overmaat aan regels en details.

14. Hoe beoordeelt de VEUO het opkomstpercentage bij aandeelhoudersvergaderingen?
Het gemiddelde opkomstpercentage bij de meeste ondernemingen beweegt zich tussen 35% en 40%. Het is een utopie te denken dat dit percentage zou kunnen worden opgeschroefd naar bijvoorbeeld 80 of 90%. Toch streven wij naar een grotere deelname. Zo is van belang dat ondernemingen die dat wensen, meer mogelijkheden krijgen om gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen.

15. Hoe kijkt de VEUO aan tegen “proxy voting”?
Het feit dat op deze wijze meer aandeelhouders hun stem uit kunnen brengen is prima. Echter, omdat deze aandeelhouders voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering hun steminstructies kunnen doorgeven, bestaat in sommige gevallen de kans dat de aandeelhoudersvergadering aan belang inboet. Het is op dat moment te laat om aandeelhouders alsnog met argumenten te overtuigen van een standpunt. Voor sommige ondernemingen zou de mogelijkheid om stemmen die korte tijd na de aandeelhoudersvergadering binnenkomen nog mee te tellen, hiervoor een oplossing kunnen zijn.

16. Op welke wijze kan stemmen op afstand worden verbeterd?
Wij zijn voorstander, voor vennootschappen die dat wensen, van de mogelijkheid om de stemming nog een à twee dagen open te houden zodat aandeelhouders die niet aanwezig zijn tijdens de vergadering, eerst de gevoerde discussie bijvoorbeeld via een webcast kunnen aanhoren alvorens zij hun stem uitbrengen.

17. Wat is uw houding ten aanzien van “stock lending”?
Het uitlenen van effecten is in beginsel een zaak van de aandeelhouders zelf en niet van de uitgevende instellingen. Het zou in theorie een probleem kunnen zijn indien de stemgerechtigde, dat wil zeggen de inlener, een ander standpunt zou huldigen dan de uitlenende partij. Dit laatste is mogelijk een probleem van de uitlenende aandeelhouder. Het kan een probleem van de onderneming worden als activitistische aandeelhouders aandelen lenen, louter om het stemrecht te kunnen uitoefenen.

18. Hoe beoordeelt de VEUO de transparantie van beursgenoteerde ondernemingen richting aandeelhouders?
Ondernemingen zijn zich terdege bewust van de toegenomen behoefte van aandeelhouders aan informatie vanuit de onderneming. In de afgelopen jaren is de transparantie van beursgenoteerde ondernemingen aanzienlijk toegenomen Tevens zijn de eisen die aan de verslaggeving worden gesteld hoger geworden. De VEUO meent dat de transparantie in het algemeen (ook internationaal gezien) inmiddels op een zeer acceptabel niveau ligt bij de meeste Nederlandse ondernemingen. De informatievoorziening aan aandeelhouders buiten de AVA om geschiedt onder meer via de website, persberichten, presentaties en één op één gesprekken. Uiteraard dienen daarbij de geldende regels in acht te worden genomen.

C. Actuele issues

19. Wat zijn op dit moment de belangrijkste issues voor de VEUO?
De VEUO behartigt de belangen van haar leden bij op handen zijnde wetgeving en informeert haar leden actief over nieuwe wetgeving zoals bijvoorbeeld in het kader van de Wet financieel toezicht, de Wet toezicht financiële wetgeving, en de Wet melding zeggenschap. Voorts wordt in een vroegtijdig stadium in Brussel de vinger aan de pols gehouden via EuropeanIssuers, waarvan VEUO lid is. Actueel zijn de discussies omtrent private equity en hedge funds, identificatie van aandeelhouders en de richtlijn aandeelhoudersrechten. Daarnaast voert de VEUO periodiek overleg met Euronext Amsterdam, de AFM, de Monitoring Commissie Corporate Governance alsmede verenigingen van beleggers zoals Eumedion.

20. Wat vindt de VEUO van de Corporate Governance Code?
De Corporate Governance Code heeft de verhoudingen tussen bestuur, toezicht en aandeelhouders veranderd. Zo heeft de aandeelhoudersvergadering meer rechten gekregen en worden er strengere eisen gesteld aan toezicht en bestuur. De VEUO meent dat de Corporate Governance Code een belangrijke bijdrage levert aan goed ondernemingsbestuur. De VEUO is een groot voorstander van het "pas toe of leg uit" beginsel in de Code. Dat geeft ondernemingen in beginsel de vrijheid hun eigen inrichting te bepalen. Een Code gebaseerd op beginselen is wat dat betreft een flexibeler instrument dan formele wetgeving.

21. Hoe staat de VEUO tegenover vennootschappelijke beschermingsmaatregelen?
Tijdelijke bescherming tegen overnames kan van pas komen, want het geeft het bestuur van de onderneming de gelegenheid verschillende belangen zorgvuldig af te wegen. In de praktijk blijkt dat op deze wijze overleg met een bieder kan worden afgedwongen en dat naar eventuele alternatieven kan worden gezocht. Uiteindelijk is niet alleen de onderneming maar zijn ook vaak (minderheids)aandeelhouders daarbij gebaat. Ingrijpen van de overheid in dit krachtenveld door middel van wetgeving die tijdelijke beschermingsmaatregelen beperkt, is niet gewenst.
Belangrijk is voorts dat er een gelijk speelveld is in Europa. Nederland dient niet éénzijdig voorop te lopen bij het aanpassen van beschermingsmaatregelen.

22. Wat vindt de VEUO van het toegenomen aandeelhoudersactivisme?
Het is op zich goed dat aandeelhouders van hun (toegenomen) rechten gebruik maken. Het heeft de laatste jaren geleid tot een verschuiving van de balans tussen bestuur, toezicht en aandeelhouders. Het is duidelijk dat een nieuw evenwicht nog niet is gevonden. Voor de VEUO is een belangrijke schakel grotere transparantie van de aandeelhouders richting de vennootschap. Ondernemingen zijn voor een groot deel onvoldoende bekend met hun (grotere) aandeelhouders en hun voornemens met betrekking tot de vennootschap. Meer transparantie is gewenst, omdat alleen dan een goede dialoog tussen onderneming en aandeelhouders kan plaatsvinden.