M/v-diversiteitwet in werking per 1 januari 2022

Op 28 september 2021 is het wetsvoorstel inzake 'Diversiteit in de top' aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is in werking getreden op 1 januari 2022.

Het doel is te komen tot een betere man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven.

Voor beursondernemingen staan twee maatregelen centraal :
  • (i) een 1/3e ingroeiquotum voor commissarissen / non-executives van beursondernemingen; en
  • (ii) de verplichting voor grote vennootschappen (incl. grote beursondernemingen) om ambitieuze en passende streefcijfers voor het bestuur en de – door de vennootschap te bepalen - subtop vast te stellen en daarover te rapporteren. Daarover moet vervolgens ook worden gerapporteerd zowel in het bestuursverslag als aan de SER.
Voor wat betreft de timing waarop ondernemingen aan de streefcijfervoorschriften onder (ii) moeten voldoen, bevat het wetsvoorstel een overgangsregeling.

In samenhang hiermee is recent het bijbehorende Ontwerpbesluit inzake de rapportage in het bestuursverslag gepubliceerd.