M/V-diversiteitsvoorstel in behandeling bij Tweede Kamer

Op 4 november 2020 is het wetsvoorstel inzake de m/v-diversiteitsregeling ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel is om met deze regeling te komen tot een betere man-vrouw verhouding in de top van het bedrijfsleven.

Meer concreet worden daarbij twee maatregelen voorgesteld:
(i) een 1/3e ingroeiquotum voor commissarissen / non-executives van beursvennootschappen; en
(ii) de verplichting voor grote vennootschappen (incl. beursvennootschappen) om ambitieuze en passende streefcijfers voor het bestuur en de – door de vennootschap te bepalen - subtop vast te stellen.

Afgelopen mei was er een consultatie van een eerdere versie van dit voorstel waar de VEUO op heeft gereageerd. Inmiddels hebben de betrokken Ministers de diverse consultatiereacties, alsmede het advies van de Raad van State, tot zich genomen en heeft dit geleid tot het wetsvoorstel zoals dat bij de Kamer ligt, tezamen met de bijbehorende Memorie van Toelichting.