Wetsvoorstel 250 dagen wettelijke bedenktijd aangenomen in de Tweede Kamer

Op 8 september 2020 is het 250 dagen bedenktijd wetsvoorstel aangenomen in de Tweede Kamer. Kort samengevat heeft de bedenktijd als doel het bestuur van een beursvennootschap meer tijd en rust te gunnen voor de inventarisatie en weging van de belangen van de onderneming en haar stakeholders in de volgende situaties:
  • a) Agenderingsverzoek: in geval van een verzoek van een aandeelhouder om benoeming, schorsing of ontslag van één of meer bestuurders/commissarissen of een daarmee verband houdende statutenwijziging, welk verzoek wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap. 
  • b) Vijandig bod: In geval van een vijandig bod op de aandelen van de vennootschap, welk bod wezenlijk in strijd is met het belang van de vennootschap.

Na inroeping van de (maximaal) 250 dagen bedenktijd wordt de bevoegdheid van de AVA tot benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders/commissarissen of een statutenwijziging die daarop ziet, opgeschort.

Amendementen en moties 
In aanvulling op het wetsvoorstel zijn er diverse amendementen en moties aangenomen. Zie hieronder in "lees meer" nadere informatie.

Het is nu wachten op de verdere behandeling van dit voorstel in de Eerste Kamer.

Het overzicht van aangenomen (en verworpen) amendementen kan hier geraadpleegd worden. De aangenomen amendementen zien onder meer op het aanvangstijdstip van de bedenktijd, op het percentage aandeelhouders dat de OK kan verzoeken een eventuele bedenktijd te bekorten (in beginsel gelijk aan het percentage benodigd voor agendering, waarmee eveneens naar statutaire agenderingsrechten wordt gekeken) en het tegen gaan van een onredelijke stapeling van beschermingsmaatregelen.

Daarnaast is er een tweetal moties aangenomen die de regering verzoeken om te onderzoeken of met betrekking tot bepaalde onderwerpen tot wetgeving kan worden gekomen. Deze moties kunnen tevens hier worden geraadpleegd en richten zich op de mogelijke (her)invoering van de in 2017 vervallen zogenaamde claw back / afroomregeling bij fusies en overnames en de mogelijkheden om kwartaalberichten te ontmoedigen en loyaliteitsaandelen te stimuleren.